ДДД услуги за фирми

унищожаване на хлебарки

За вас производители, преработватели и търговци на храни и напитки: в отговор на европейските изисквания и хармонизираното с тях българско законодателство, поддържате и гарантирате хигиена и безопасност на продуктите и условията на труд.

Агроинсект извършва своята дейност в:

– офиси;
– индустриални и търговски площи, вкл. помещения за производство на храни и напитки, ресторанти и други заведения за хранене;
– хотели, болници, детски и учебни заведения, други административни и обществени сгради;
– паркове, градини, сметища и други открити пространства.

Обработките се извършват в удобно за клиента време

При абонамент

Според потребностите и изискванията на клиента услугите, които Ви предлагаме включват:
безплатен оглед на място за запознаване със ситуацията в обекта
оценка на рисковите фактори и препоръки за евентуални технически решения
превантивен контрол за предотвратяване проникването на вредни насекоми и гризачи
унищожаване на вече проникналите в обекта вредители
документиране на обработките за борба с вредителите в съответствие с изискванията на системите за контрол (GMP – “Добри производствени практики”, НАССР – “Анализ на опасностите и контрол в критичните точки” и др.) непрекъснат контрол на качеството на извършваните дейности и проследяване на ефекта от тях.

При сключен договор с Агроинсект, ние се ангажираме с ритмична поддръжка на обекта ви в предвидения период и ви освобождаваме от несвойствени за вас дейности.

При повикване

– В зависимост от случая предприемаме рутинни или специфични мерки.
Консултираме ви как да се поддържа обекта за да се предпази от проблеми с инсекти и/или гризачи с възможно най-добър ефект.
Предлагаме подходящия за случая пакет от мерки
– При наличие на инсекти, гризачи, плесени и др. обработваме с безопасни за здравето и околната среда продукти.

Други дейности / услуги:

Продажба на препарати, техника и продукти – „Пест-контрол сървисиз“;

Прилагаме европейски стандарти за интегриран пест контрол
Печелим заедно!

Техники на обработка

Машинно опръскване с воден разтвор

Машинно опръскване с воден разтвор на подходящ инсектицид на места, където инсектите се укриват и размножават – первази, цокли, ламперии, шкафове, под мивки, зад хладилници, печки, мебели и т.н.

Точкуване

Поставяне на инсектициден гел чрез специален пистолет за прецизно дозиране на препарата на подходящи места около компютри, принтери, офис обзавеждане, цепнатини, вратички на шкафове, кухненско обзавеждане и др.

Опръскване с електрическа пръскачка

Опръскване с електрическа пръскачка за обработка на трудно достъпни места и покриване на големи повърхности – мазета, тавани, производствени халета, складове, шахти, тунели

Комбиниране на различни методи за постигане на максимален ефект.

Програма за борба с вредителите

1. Обследване и регистрация на обекта, което обхваща:
1.1. Регистрационни данни
1.2 Технически данни
1.3. Характеристика на обекта
1.4. Местоположение
1.5. Техническо състояние на обекта
1.6. Рискове от характеристиката на обекта
1.7. Рискове произтичащи от състоянието на обекта
1.8. Препоръки относно техническото състояние на обекта и ограничаване на риска.
2. План за дезинсекция:
2.1. Дезинсекция срещу хлебарки: превантивно-профилактични мероприятия:
2.1.1. Чрез опръскване: веднъж на тримесечие дезинсекция чрез опръскване с ръчна пръскачка фино разпръскваща препарат с дълго остатъчно действие. Обхващат се повърхности потенциални за наличие и укритие на насекомите: ивицата между пода и стените, первази, под и зад оборудване и обзавеждане, подпрозоречни рамки, складове, тоалетни, въздухопроводи и др. Мероприятията се извършват по предварително приет график.
Дезинсекциите се отразяват в протокол, съдържащ: дата, пестоператор, обект, използван препарат, антидот, указания за по-добра ефективност, указания за предпазване на хората.
2.1.2. Чрез точкуване: два пъти в годината, поставяне чрез уред за прецизно дозиране на инсектициден гел на места изключващи обработката чрез опръскване – компютри, принтери, офис оборудване, ел. табла и др.
Мероприятията се извършват по предварително приет график.
Дезинсекциите се отразяват в протокол, съдържащ: дата, пестоператор, обект, използван препарат, антидот, указания за по-добра ефективност, указания за предпазване на хората.
2.1.3. Мониторинг: на базата на протоколираните дезинсекции, чек листите на Възложителя и извършване на периодични проверки със специфични биологични методи за наличие на хлебарки над допустимия биологичен минимум, се изготвя и представя на Възложителя протокол с констатации, предложения и препоръки относно състоянието на обекта.
2.2. Срещу летящи насекоми: замрежване на прозорци и поставяне на инсектицидни лампи.
2.3. Изтребителни дезинсекционни мероприятия срещу хлебарки: при установена заселеност с хлебарки над допустимия биологичен минимум се извършват цялостни или частични /при локализиран биотоп на определено място/. Обхваща се цялата договорирана площ или отделни места. Обработките се отразяват в протокол, съдържащ дата, пестоператор, обект, препарат, антидот и указания.
2.4. Изтребителни дезинсекционни мероприятия срещу мравки: при установено наличие на мравки вътре в помещенията, се извършват дезинсекции чрез опръскване или поставяне на отровни точки с подходящ гел. Обхващат се повърхностите покрай стените и самите стени до където е необходимо, отвътре и отвън. Обработките се отразяват в протокол, съдържащ дата, пестоператор, обект, препарат, антидот и указания.
2.5.Мониторинг: проверява се за ефективността на профилактичните и изтребителните дезинсекции и при необходимост се извършват отново до ликвидирането на проблема.
3. План за дератизация.
3.1. Бариерна дератизация:
3.1.1. Изготвяне на схема за бариерна дератизация
3.1.2. Изготвяне на бариера от дератизационни тунели по оградата, етикирани и номерирани съгласно схема и заредени с родентицид.
3.1.3. Всеки месец проверка на дератизационните тунели и при необходимост зареждане отново с родентицид.
3.1.4. Отразяване на резултатите от проверките в дератизационен журнал “Бариерна дератизация”.
3.2. Дератизация на непроизводствени обекти:
3.2.1. Изготвяне на схема за дератизация.
3.2.2. Поставяне по схема на дератизационни кутии етикирани и номерирани, като постоянни отровни точки в непроизводствени помещения /работилници, складове, ел. табла и парови централи и др. и зареждане с родентицид.
3.2.3. Всеки месец проверка и зареждане при необходимост с родентицид.
3.2.4. Отразяване резултатите в дератизационен журнал “Непроизводствени помещения”.
3.3. Дератизация на производствени помещения:
3.3.1. Изготвяне на схема на разположението на дератизационните капани
3.3.2. Разполагане по схемата на етикирани и номерирани дератизационни капани заредени с родентицидно не отровно лепило на glue board.
3.3.3. Всеки месец проверка на родентицидните капани и при необходимост подмяна на glue board.
3.3.4. Отразяване на резултатите в дератизационен журнал “Производствени помещения”.
3.4. Канална дератизация:
3.4.1. Изготвяне схема на каналните шахти около обекта
3.4.2. Зареждане на каналните и кабелни шахти с подходящ родентицид м. септември и м. март.
3.4.3. Отразяване обработките в дератизационен журнал “Канална дератизация”.
3.5. Мониторинг: всеки месец на всички постоянни отровни точки и дератизационни капани, на базата на протоколираните дератизации, чек листите на Възложителя и чрез прилагане на специфични биологични методи.
4. Отчет на дейността:
в края на всяко тримесечие представяне на протокол съдържащ: описание на извършените ДД мероприятия през тримесечието, констатации от проверките и препоръки и предложения за повишаване ефективността от пест контрола.
5. Други алтернативни средства и методи за пест контрол:
5.1. Отлично хигиенно състояние на обекта
5.2. Отлично техническо състояние – изправност на В и К инсталации, сграда без отвори по-големи от 0.5 мм, уплътнени врати, замрежване на прозорци и вентилационни отвори със ситна мрежа;
5.3. Инспекции на потенциалните места за укритие и развитие на вредители – окачени тавани, мазета, шахти и др. рискови места в производствената сграда и непроизводствени помещения;
5.4. Инспекция на входящите суровини.
СОФИЯ Биолог :
Райна Атова
Управител:
Константин Тодоров

Направи заявка по телефон

+359 2 988 42 01

Свържи се с нас по e-mail

Контакти