Американска хлебарка

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

В настоящето време съществуват големи възможности за пренасяне от едно място на друго, нови за дадена област синантропни хлебарки с последващата им адаптация и разселване. По този начин чрез вноса на тропически и субтропически плодове и стоки у нас е внесена американската хлебарки – Periplaneta аmericana. За адаптацията на този вид съществени условия са наличието на мазета и подземни комуникации с висока температура на въздуха. Оптималната температура на въздуха за развитието на този вид е 33 С. Американската хлебарка може да бъде механичен преносител на причинителите на редица инфекциозни болести на човека. В много страни тя се вижда в дворните тоалетни, каналните шахти, мазета. Експериментално е доказана възможността за пренасяне причинителя на холерата,цисти на протозои, туберколозни бацили, които запазват вирулентността си в тялото на хлебарктата от 2 до 5 денонощия.

Развитието на хлебарките протича с непълна метаморфоза и минава през три фази: яйце-нимфа-имаго. Оплодената самка отлага яйцата в яйчна капсула /кокон, оотека/, която се образува на края на коремчето. Броя на яйцата в кокона зависи от вида на хлебарките. При американската те са 9. Нимфите на външен вид и биология са сходни с имагото. В своето развитие те преминават през няколко възрасти /стадии/, при което постепенно нарастват, вътрешните и външните им органи се развиват и се превръщат в имаго.

Предпоставки за все по широкото разпространение на синантропните хлебарки в градовете са следните особености на тяхната биология: размножаване през цялата година и висока плодовитост; наличие на яйчна капсула защищаващи яйцата по време на тяхното развитие от неблагоприятните условия на околната среда; непълна метаморфоза в резултат на което има сходство в биологията на нимфите и имагото; многоядност, положителен термотаксис, способност за бързо разселване –активна и пасивна миграция /със стоки, продукция, предмети на бита и др. които се крият поради отрицателния фототаксис; способност за продължително градуване.

Увеличаване числеността и интензивното разпространение на синантропните хлебарки в повечето от големите градове на света се явява следствие на процеса на урбанизация – увеличаване площта на градовете и строежите в тях, особеностите на съвременното градоустройство, което не обезпечава ограничаване разселването на хлебарките, пропуски в санитарно-техническото поддържане на сградите, недостатъчен обем дезинсекции, сравнително бързо изграждащата се резистентност към инсектицидите.

Към създадените благоприятни условия за живот и разпространение на хлебарките в съвременните градове, могат да се отнесат и следните:

  • Стабилизация на микроклимата в сградите благодарение на централното отопление;
  • Увеличаване благоприятните местообитания особено в обектите с обществено предназначение /декоративни орнаменти, подови настилки, облицовки на стени/ електрообзавеждане в подземни и приземни етажи с висока температура и влажност на въздуха;
  • Богата хранителна база, особено обекти за обществено хранене;
  • Възможност за активна миграция на хлебарките от една сграда в друга, поради свързването им с мрежа от санитарно комунални системи; миграции вътре в сградите по стълби, вентилационни шахти, сметопроводи, асансьори;
  • Възможност за пасивна миграция чрез пренасянето им с различни пакети, предмети и стоки;
  • Тясната комуникация между жилищата и мрежата от обекти за битово обслужване на населението, които обикновено заемат първите етажи на сградите.

Важно: Оставете борбата с хлебарките на професионалистите!